Om støttespillerne

For å unngå sammenblanding av midler og misforståelser knyttet til hva innsamlede midler går til, har jeg valgt å skille tydelig mellom givere og sponsorer.

Givere gir et fast beløp pr. mnd. i 10 måneder fom. avreise i august 2015. Givere som kommer til underveis, bidrar i 10 måneder fra dato for inngått giveravtale. Disse pengene går direkte til Gamalakhestiftelsens Utdanningsfond og kun det! Det er naturligvis også anledning til å gi engangsbeløp til fondet. Alle innbetalinger skal gå til Gamalakhe Develompment Centers Stiftelse. GDCS. Ekraveien 13. 0756 Oslo, kontonummer  9365 20 08141.

Hva får så giverne i retur for sine bidrag? Ikke annet enn en god giverfølelse og forhåpentligvis litt interessant maritim underholdning fram til sommeren 2016. Det innebærer førstehåndsinformasjon om alt som skjer i regi av prosjektet. Først og fremst gjennom korte ukentlige oppdateringer og litt mer utfyllende månedlige oppdateringer pr. mail. Dessuten en visshet om at de utgjør en forskjell i verden. Ved å være blant dem som gjør noe for endre på den!

Ønsker man å bidra økonomisk til at seilasen kan gjennomføres, må man bli sponsor. Det forutsetter en gjensidig avtale med forpliktelser fra begge parter. En forretningsavtale der innskutte midler forventes å gi avkastning i form av markedsføring eller andre avtalte ytelser. Isteden for uttrykket å gi, kaller vi det å investere. Med risiko for fortjeneste men også med risiko for det motsatte.

På sett og vis vil naturligvis også sponsorene opptre som filantroper i denne forbindelse. Deres investeringer muliggjør jo i neste omgang at seilasen kan gjennomføres. Noe som er en forutsetning for at givernes bidrag blir utløst.

Ved å skille så klart og tydelig mellom givere og sponsorer, håper jeg å unngå at noen tror at dette er en innsamlingaksjon der folk gir penger for at Leviata skal kunne dra på seiltur. Alle penger som gis (givere), går direkte til Gamalakhestiftelsens Utdanningsfond! Sponsorer investerer i seilasprosjektet ut fra foretningsmessige prinsipper. Min oppgave som prosjektansvarlig, er å gi dem valutta for pengene!

En tredje kategori støttespillere, er alle de personene som bidrar med hjelp og støtte i gjennomføringen av prosjektet. Det være seg på datasiden, rådgivning, praktisk hjelp og ikke minst gjennom mental støtte og oppmuntring. Disse personene har jeg valgt å kalle medarbeidere. Uten dem ville prosjektet for lengst vært avlyst.

Da står de da her alle tre:

Givere

Sponsorer

Medarbeidere

Sammen skal vi jammen hale dette prosjektet i land slik at Gamalakhestiftelsens Utdanningsfond i framtida blir en faktor av betydning for Sør-Afrikas ungdom!

Hilsen skippern.