Impandes utdanningsfond

 

Fondet ble etablert i 2013 ifb. med Leviatas planlagte jordomseilingsprosjekt og forvaltes av Gamalakhe Foundation Norway (GFN). Jeg har satt meg som mål og bidra med kr. 1 mill. til fondet før, under og eventuelt etter at seilasen er gjennomført. Det gjelder å tegne givere som bidrar med et fast beløp pr. mnd. i 10 måneder fom. 15.sept. 2015 eller for givere som tegner seg etter avreise: 10 mnd. fra den dato man har inngått giveravtalen.  Naturligvis er det også mulig å gi direkte til fondet.

 

Det er også andre bidragsytere til fondet som gir via Gamalakhe Foundation Norway slik at fondets beholdning langt vil overstige kr. 1 mill. hvis jeg klarer å innfri min målsetting. Og bra er det, for behovet for utdanning i Sør-Afrika er stort!

 

Her kan du lese fondets vedtekter:

PastedGraphic-3 

 

Vedtekter for Impandes utdanningsfond

 

§ 1. Navn

Impandes utdanningsfond er opprettet, eies og forvaltes av Gamalakhe Foundation Norway (GFN)

 

§ 2 Fondets formål

Fondets formål er å bidra med finansiell støtte til følgende målgrupper i det geografiske området mellom Izigolweni, Port Edwards og Port Shepstone i Kwa Zulu Natal, Sør-Afrika:

 • Ungdom som trenger støtte til å skaffe seg akademisk eller yrkesfaglig  utdannelse.
 • Ungdom og voksne som trenger oppgradering av svak basisutdannelse.
 • Unge og vokse som etablerer egne bedrifter eller kooperativer og som trenger faglig styrking av kompetanse for å lede virksomheten han/hun har nøkkelposisjoner i.

 

§ 3 Styret sammensetning

Styret i GNF forvalter fondet og bevilger etter søknad stipendier to ganger årlig

 1. To personer i styret velges for to år om gangen til å administrere fondet.
 2. Styret kan utvides med inntil 2 personer under behandlingen av utdannigssøknader. Dette må være personer som enten har bidratt med betydelige midler til fondet, eller som har spesiell bakgrunnskunnskap om forhold i det geografiske området i Sør-Afrika. 

 

§ 4 Tildelingsregler

 1. De to av styrets medlemmer som administrerer fondet legger fram forslag til prioritert innstilling for styret til aktuelle stipendiekandidater.
 2. Stipendier kan være av ulik størrelsesorden, deles ut som engangs beløp, eller i flere terminer. Maksimal stipendstørrelse årlig er Rand 30 000,00. Maksimal stipendstøtte for en person er Rand 90 000,00.
 3. Søkerens faglige prestasjoner ved søknadstidspunktet vil bli vektlagt i en helhetsvurdering.
 4. Søkerens troverdighet og realismen knyttet til  gjennomføring av utdannelsen eller opplæringen.
 5. Ungdom i aldersgruppen 17-25 år fra svak sosial og økonomisk bakgrunn skal ha første prioritet.
 6. Hvis styret finner to søkere likeverdige, skal det foretas loddtrekning mellom de aktuelle kadidater. Hvis de to er av forskjellig kjønn, skal kvinnen prioriteres.
 7. Hvis det oppstår uenighet i GNF-styret om tildeling av stipendier, skal tildeling skje etter flertallsavstemming.
 8. Styrets to valgte representanter skal føre protokoll for tildeling av stipendier/finansiell støtte, dvs løpende statusrapport om hvordan stipendiater drar nytte av midlene som er tildelt. 

 

§ 5 Søknader og rapportering

 1. Stipendiater som ikke rapporterer tilbake til GNF om bruk av tildelte midler, blir ansett å ha brutt med Impandes utdanningsfonds vedtekter. All videre støtte fra GNF opphører dermed automatisk.
 2. Alle som søker om stipend fra fondet må sende inn skriftlig søknad via e-mail til post@gdcs. Søkere skal benytte fondets søknadsmal og søknader skal være Impandes utdanningsfond i hende før de to årlige tidsfrister 15.6 og 15.11. Søknader som blir innsendt seinere enn disse tidsfrister, blir håndtert ved påfølgende tidsfrist. Det gis ingen mulighet for at for seint innkomne søknader blir etterbehandlet rett over søknadsfristen.
 3. Impandes utdaningsfonds søknadsmal  distribueres til de videregående skoler og lokale kirker innenfor det lokale området som GNF har valgt å fokusere sin innsats.
 4. Søknader må inneholde en plan for bruken av stipendmidlene, samt budsjett og kostnadsoverslag for studieoppholdet.
 5. Halvparten av det tildelte stipendiebeløpet utbetales direkte til kandidaten ved tildelingen av stipendiet. Resterende 50% utbetales når første tilbakerapportering fra stipendiaten foreligger. Stipendier som bidrar til studieadgang, betales ut i sin helhet ved tildeling av stipendiet.
 6. Alle som får Impandes stipend/finansiell støtte forplikter seg til å rapportere til GNF hvert halvår om hvordan stipendiet er blitt anvendt og hvilke faglige framganger som er blitt oppnådd.
 7. Bevilgede midler skal primært overføres direkte til søkerens personlige bankkonto. Dersom søkeren ikke har en slik personlig bankkonto, skal vedkommende oppgi en konto som han/hun har disposisjonsrett til via fullmakt.
 8. Stipediefondet skal regnskapsføres som en egen selvstendig enhet innen GNFs totale regnskap. 

 

§ 6 Plassering av midler og prinsipper for tildeling i forhold til fondets avkastning

 1. Fondet skal plasseres på egen konto til høyest mulig rente i en bank som har statlig bankgaranti.
 2. Fondets midler skal plasseres slik at renteinntektene blir størst mulig, men med god trygghet for kapitalen. Rentene av fondet skal legges til fondets kapital.
 3. Stipender skal deles ut med utgangspunkt i størrelsen på fondets årlige avkastning. Men styret skal kontinuerlig vurdere fondets hensiksmessige størrelse i forhold til de behov og søkander som blir presentert for styret. Fondet skal imidlertid til enhver tid ha minimum kr 500 000,00 på konto, med mindre styret har besluttet at fondet skal avvikles. Det er ingen grense oppad med hensyn til hvor stort fondet kan være.

 

§ 7  Fondets avvikling

 1. GNFs styre har fullmakt til å avvikle fondet.
 2. Fondet skal avvikles slik at fondets midler går til det formål som fondet er opprettet for. Se § 2.
 3. Hvis fondet avvikles, skal dette også skje innenfor rammen av de retningslinjner som er beskrevet for nedlegging av GNF.
 4. Ved avvikling av fondet,  skal det tas særlig hensyn til at de søkere som trenger støtte til fullføring av studie/utdanning  blir prioritert framfor nye søkere som kan starte en utdanning og seinere i utdanningsløpet mangle midler til å avslutte dette.    

 

Oslo den 1.12.2013