2.infobrev september 2013

2. infobrev

 

Hei igjen og hei til nye givere siden sist!

 

Infobrev nummer 2 kommer som lovet her. Kom gjerne med motforestillinger eller andre nyttige kommentarer. Mer info om Gamalakhestiftelsen finner dere på www.gdcs.no.

 

I forrige brev lovte jeg å komme tilbake med mer info rundt fondet som dere har sagt ja til å støtte. Styret i GDCS besluttet på torsdag at fondets navn skal være Gamalakhestiftelsens Utdanningsfond. Styret gikk også gjennom forslag til formål og vedtekter slik de er gjengitt i egen PDF-fil nedenfor. Disse blir nå språkvasket hos en jurist før det endelige vedtaket vil bli tatt på neste styremøte. Ta derfor høyde for at mindre endringer kan forekomme i det endelige dokumentet! Jeg håper dette er i tråd med hva dere har sett for dere at pengene skal gå til!

 

Det jobbes med å etablere en egen hjemmeside med adresse www.leviata.no. Så snart den er etablert, vil formål og vedtekter bli lagt ut der sammen med alle infobrev.

 

Neste infobrev vil bli viet mer praktiske sider og status i seilasprosjektet.

Snakkes!

Jan Eirik

 

 

 

 

Formål og vedtekter for GDCS’s stipendiefond

Formål
Fondets formål er å bidra med finansiell støtte til følgende målgrupper i det geografiske området mellom Izigolweni, Port Edwards og Port Shepstone i Kwa Zulu Natal, Sør-Afrika:
Ungdom som trenger støtte til å skaffe seg akademisk eller yrkesfaglig  utdannelse
Ungdom og voksne som trenger oppgradering av svak basisutdannelse
Unge og vokse som etablerer egne bedrifter eller kooperativer og som trenger å faglig styrking for å lede virksomheten han/hun har nøkkelposisjoner i

 

Vedtekter
Styret i GDCS forvalter fondet og bevilger etter søknad stipendier to ganger årlig
To personer i styret velges for to år om gangen til å administrere fondet
Disse to framlegger forslag til prioritert innstilling for styret til aktuelle stipendiekandidater
Styret kan utvides med en eller to personer under behandlingen av stipendiesøknader. Dette må være personer som enten har bidratt med betydelige midler til fondet, eller som har spesiell bakgrunnskunnskap om forhold i det geografiske området i Sør-Afrika
Stipendier kan være av ulik størrelsesorden, deles ut som engangs beløp, eller i flere terminer. Maksimal stipendstørrelse årlig er Rand 30 000,00. Maksimal stipendstøtte for en person er Rand 90 000,00
Alle som får GDCS stipend forplikter seg til å rapportere til GDCS hvert halvår om hvordan stipendiet er blitt anvendt og hvilke faglige framganger som er blitt oppnådd. Stipendiater som ikke rapporterer tilbake til GDCS om bruk av tildelte midler, blir ansett å ha brutt med GDCS’s prinsipper. All videre støtte fra GDCS opphører dermed automatisk
Styrets to valgte representanter skal føre protokoll for tildeling av stipendier, dvs løpende statusrapport om hvordan stipendiater drar nytte av midlene som er tildelt
Fondets midler skal plasseres slik at renteinntektene blir størst mulig, men med god trygghet for kapitalen. Rentene av fondet skal legges til fondets kapital.
Hvis fondet skal avvikles, skal dette skje i tråd med de retningslinjer som er beskrevet for nedlegging av stiftelsen GDCS

 

Praktisk gjennomføring
Alle som søker om stipend fra GDCS må sende inn skriftlig søknad via e-mail til post@gdcs. Søkere skal benytte GDCS’s søknadsmal og søknader skal være GDCS i hende før de to årlige tidsfrister 15.6 og 15.11. Søknader som blir innsendt seinere enn disse tidsfrister, blir håndtert ved påfølgende tidsfrist. Det gis ingen mulighet for at for sent innkomne søknader blir etterbehandlet rett over søknadsfristen
GDCS’s søknadsmal  distribueres til de videregående skoler og lokale kirker innenfor det lokale området som GDCS’ stipendiefond dekker
Søknader må inneholde en plan for bruken av stipendmidlene, samt budsjett og kostnadsoverslag for studieoppholdet
Halvparten av det tildelte stipendiebeløpet utbetales direkte til kandidaten ved tildelingen av stipendiet. Resterende 50% utbetales når første tilbakerapportering fra stipendiaten foreligger. Stipendier som bidrar til studieadgang, betales ut i sin helhet ved tildeling av stipendiet
Bevilgede midler skal primært overføres direkte til søkerens personlige bankkonto. Dersom søkeren ikke har en slik personlig bankkonto, skal vedkommende oppgi en konto som han/hun har disposisjonsrett til via fullmakt
Stipediefondet skal regnskapsføres som en egen selvstendig enhet innen GDCS’s totale regnskap

 

Retningslinjer for tildeling av stipend
Søkerens faglige prestasjoner ved søknadstidspunktet vil bli vektlagt i en helhetsvurdering
Søkerens troverdighet og realismen knyttet til  gjennomføring av utdannelsen eller opplæringen
Ungdom i aldersgruppen 17-25 år fra svak sosial og økonomisk bakgrunn skal ha første priortet
Hvis styret finner to søkere likeverdige, skal det foretas loddtrekning mellom de aktuelle kadidater. Hvis de to er av forskjellig kjønn, skal kvinnen prioriteres
Hvis det oppstår uenighet i styret om tildeling av stipendier, skal tildeling skje etter flertallsavstemming